Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu

Prodávající je společnost Akustické a izolační stavby, s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.sadrokartony.com, se sídlem Janovská 136/45a , 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ:47308796, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, zastoupené jednatelem Karlem Slavíkem.

Akustické a izolační stavby s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

Uzavření kupní smlouvy

Internetový obchod obsahuje seznam nabízeného zboží k prodeji s uvedením ceny včetně DPH. Objednávka je závazná a je zároveň návrhem kupní smlouvy, k jejímuž uzavření se nevyžaduje formální potvrzení, neboť kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Odesláním objednávky zákazník vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Při správném provedení objednávky je její přijetí potvrzeno emailem.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně objednané zboží neodebírá nebo je bez uvedení důvodu opětovně vrací.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy a to v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena (převodem na jeho účet nebo adresu) a k uzavření smlouvy nedojde.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. V případě, že takovýto postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující v případě odstoupení od smlouvy musí do 14ti dní od převzetí plnění dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Kupující tak bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, které má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (např. náklady na přepravu).

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud je to výslovně sjednáno mezi smluvními stranami nebo pokud se jedná o kupní smlouvu na:

  • poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
  • dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Přeprava a dodání zboží

Za dopravu zboží prodávající účtuje kupujícímu částku na základě platného dopravního sazebníku prodávajícího. Jedná se o dopravu z prodejního místa na místo určené kupujícím.

Za vykládku mechanickou rukou je kupujícímu účtována částka na základě dopravního sazebníku platného v době vyskladnění.

Při vlastním odvozu zboží kupujícím nejsou žádné z těchto nákladů účtovány.

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Reklamační řád

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se však nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jako záruční list postačuje kupujícímu vydat doklad o zakoupení věci.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinné vrátit si vše, co bylo na základě smlouvy poskytnuto.

V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jakoby se jednalo o neodstranitelnou závadu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uložena a archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Nákupem na internetovém obchodu zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

V okamžiku uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.